Helene Margareth Randi Johannes Lars Berit Lovise Gudrun Einar Lovise Ansgar Ragnar? Arvid?